Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Příběhy

Norsko-české přátelství z války pokračuje

05/12/2019

John-Henrik Johansen žije v hlavním městě Norska. Pochází ze severního Norska z přístavního města Narvik.

Za války byl Narvik pro německé okupační vojsko strategickým místem, zvláště kvůli transportu švédské železné rudy pro německý válečný průmysl. V Narviku pracovaly tisíce nasazených českých a polských pracovníků.

John-Henrik si pamatuje, že jeho otec se s několika nasazenými z Čech i Polska stýkal a pomáhal jim. Dosud si živě vybavuje okamžik, kdy se k nim domů přijeli nasazení na konci války rozloučit. Jeden z Čechů, pan Kališ, daroval jeho otci svou podobenku s děkovným textem. Tu má dodnes schovanou.

Jeho otec si s českými přáteli dopisoval i po válce. V šedesátých letech ho Jan Kališ pozval do Československa. Do Ostravy se vypravili oba.

John-Henrik pracoval později jako učitel dějepisu. Když byl penzionován, tak sepsal rodinné paměti, a psal i o životním přátelství mezi jeho otcem a nasazenými Čechy. Vzpomínky na česko-norské přátelství pak vydal knižně.  Nejdříve v norštině, a poté i česky pod pod názvem Češi nuceně nasazení Norsku během druhé světové války.

Do České republiky začal pravidelně jezdit  v devadesátých letech. Pátral po osudech dalších českých nasazených a přátel jeho otce. Dodnes lituje, že se otce více neptal, neboť mnohé otázky zůstávají nezodpovězené.

John-Henrik žije v Oslo. Pracuje na dalších publikacích o lokálních dějinách Norska.

John-Henrik Johansen lives in Oslo. He was born in Narvik in northern Norway.

During the war Narvik was of strategic importance to the Germans because of the Swedish iron ore which was shipped from there and which was important to the German war industry. Thousands of Polish and Czech forcibly displaced workers worked in the town.

John-Henrik remembers how his father helped and supported several Czech and Polish forced labourers. He still remembers when the workers came to them at home at the end of the war to bid farewell. One of the Czech workers, Mr. Kališ, gave his father his picture where was written a text of gratitude. John-Henrik still has this photo.

His father corresponded with his Czech friends after the war. In the 1960s he was invited to Czechoslovakia by Jan Kališ. They both went to Ostrava.

John-Henrik later worked as a history-teacher. After he was retired he wrote down the history of his family and not least the lifelong friendship between his father and the Czech workers. In memory of the Czech-Norwegian friendship he even wrote a book. It was published first in Norwegian and then in Czech with the title: Czech forcibly displaced workers in Norway during the Second World War.

He started to travel regularly to the Czech Republic in the 1990s, searching for other Czech workers in Norway who had been his father’s friends. He still regrets that he didn’t ask his father more about the Czech workers, because many questions will remain unanswerable.

John-Henrik is still working on other publications on Norwegian local history.

 

John-Henrik Johansen bor i den norske hovedstaden. Han kommer fra Narvik, som under krigen var en strategisk viktig by for tyskerne fordi det var her den svenske jernmalmen, som tysk krigsindustri trengte, ble skipet ut. Tusenvis av polske og tsjekkiske tvangsarbeidere arbeidet i byen.

John-Henrik husker hvordan hans far støttet og hjalp flere polske og tsjekkiske arbeidere. Det står fortsatt klart for ham hvordan tvangsarbeiderne kom hjem til dem ved krigens slutt for å ta farvel. En av de tsjekkiske arbeiderne, Kališ, ga faren et bilde av seg selv med en påskrevet takketekst. John-Henrik har fortsatt dette bildet.

Faren hans brevvekslet med sine tsjekkiske venner etter krigen, og i 1960 ble han invitert til Tsjekkoslovakia av Jan Kališ . De reiste til Ostrava.

John-Henrik arbeidet senere som historie-lærer. Etter at han ble pensjonert, skrev han ned sin families historie og ikke minst det livslange vennskapet mellom hans far og de tsjekkiske arbeiderne. Til minne om det norsk-tsjekkiske vennskapet skrev han endog en bok. Den ble først utgitt på norsk og senere på tsjekkisk med tittelen: Tvangssendte tsjekkiske arbeidere i Norge under den andre verdenskrig.

Han begynte å reise regelmessig til Tsjekkia i 1990-årene og lette hele tiden etter andre tsjekkiske arbeidere som kunne ha vært hans fars venner. Han angrer på at han ikke spurte sin far mer om dette mens han levde, for mange spørsmål vil forbli ubesvarte.

John-Henrik arbeider fortsatt med ulike publikasjoner om lokal-historie i Narvik området.

Her er linken til Fremover avisen: (2018-11-23_fremover_-_John Henrik JOHANSEN)

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1